Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. NAŠE ÚDAJE

Kto sme?

Obchodné meno: Tvoja jazykovka s.r.o.

reg.: Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vl.č.: 100971/B

Sídlo: Gorkého 10, 811 01 Bratislava

IČO: 47 911 409

DIČ: 202 413 8622

Zast.: RNDr. Renata Blažeková, PhD.

email: kontakt@tvojajazykovka.sk

tel.: +421 902 342 257

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel:

Účtovná agenda

Osobné údaje dodávateľov, zákazníkov a ich kontaktných osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, číslo bankového účtu, tel. č., e-mail a údaje o zaplatení na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

Dodávateľské zmluvy

Osobné údaje dodávateľov a ich kontaktných osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, číslo bankového účtu, údaje o objednávkach a platbách na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy a vedenia evidencie dodávateľských zmlúv. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení pre prípad, že by niektorá zo zmluvných strán uplatnila svoje nároky. Komunikáciu v rámci predzmluvných vzťahov uchovávame 6 mesiacov.

Eshop

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, názov firmy, dodacia adresa, predmet zmluvy, údaje o platbách, tel. č. a e-mail, za účelom prijatia a vybavenia objednávky. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy.

Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov.

Reklamácie

Osobné údaje zákazníkov v rozsahu meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa na vrátenie tovaru, predmet reklamácie, číslo bankového účtu, tel. č., e-mail a iné osobné údaje nevyhnutné na vybavenie reklamácie, spracúvame za účelom prijatia a vybavenia reklamácie. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Osobné údaje uchovávame 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie.

Marketing

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a tel. č. na účely priameho marketingu, aby sme vás informovali o našich ponukách, novinkách a akciách. Ak ste naším zákazníkom, právnym základom na ich spracúvanie je náš oprávnený záujem. Ak nie ste naším zákazníkom, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel len s vaším súhlasom. Osobné údaje uchovávame 5 rokov, prípadne kratšie, ak svoj súhlas odvoláte alebo budete namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov.

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Cookies

Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte nastavením svojho prehliadača. Cookies uchovávame 15 mesiacov.

3. Súhlas

Osobné údaje spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby, a to vo vyššie uvedených prípadoch. Tieto údaje spracúvame iba počas trvania súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to:

• zaslaním oznámenia na email kontakt@tvojajazykovka.sk

• zaslaním oznámenia poštou na adresu Tvoja jazykovka s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava

Osoby mladšie ako 16 rokov

Ponuka tovarov na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

4. Komu vaše údaje poskytujeme?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o dopravcov, či orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

- účtovnícku firmu,

- správcu web stránky,

- reklamnú agentúru,

- poskytovateľa webhostingu,

- poskytovateľa mailingových služieb.

Vaše osobné údaje získava prostredníctvom našej web stránky aj spoločnosť:

- Facebook

- Google

v súvislosti s prevádzkou web stránky a realizovaním marketingových aktivít.

5. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny, ktorou je USA v súvislosti s používaním Google a Facebook.

6. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email kontakt@tvojajazykovka.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. Úrad na ochranu osobných údajov:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

7. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

8. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená pred prístupom tretích osôb SSL certifikátom. Dokumenty spracúvané v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

9. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

• odvoláte svoj súhlas;

• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

• ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

• nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

• vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

• na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

• z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

• vytvárania profilu žiaka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

10. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

• zaslaním oznámenia na email kontakt@tvojajazykovka.sk

• zaslaním oznámenia poštou na adresu Tvoja jazykovka s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2021. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Tieto zásady ochrany osobných sú chránené autorským zákonom. Zakazuje sa akékoľvek použitie tohto diela bez predchádzajúceho súhlasu autora.